مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری نوین
صفحه اصلی ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب اخبار دیگر سایت ها مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری نوین تماس با ما درباره ما صفحه اصلی مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری نوین
معرفی مقالات
 
سندرم زجر تنفسي در نوزادان(ARDS) عنوان مقاله :
شرح :

Archive of SID

بررسي ارتباط بين شدت سندرم زجر تنفسي دکتر نسترن خسروي و دکتر ميترا رادفر

2 0 سال دهم/ شماره 34 / تابستان 1382 مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران 3

بررسي ارتباط بين شدت سندرم زجر تنفسي و تعداد پلاکتها و لکوسيتها در گردش

خون محيطي نوزادان نارس در 5 روز اول تولد

I *دکتر نسترن خسروي

II دکتر ميترا رادفر

مقدمه

Respiratory distress) سندرم ديسترس تنفسي

يا بيماري زجر تنفسي، معمولاً در نوزادان (syndrome

نارس ديده ميشود و ميزان بروز آن با سن حاملگي نسبت

يکي ،(RDS) 2و 3). سندرم ديسترس تنفسي ، معکوس دارد( 1

از شايعترين علل مرگ و مير در نوزادان نارس بوده و

ميزان بروز آن با سن حاملگي و وزن نسبت معکوس دارد.

چکيده

سندرم ديسترس تنفسي، يکي از شايعترين علل بستري نوزادان در بيمارستان ميباشد که با سن و وزن حاملگي

نسبت معکوس دارد. علت اصلي اين بيماري کمبود سورفاکتانت در آلوئولهاي ريه نوزادان نارس است که سبب

افزايش کشش سطحي آلوئولها و آتکلتازي ميشود. در اين نوزادان شيوع نسبتاً بالاي خونريزي ريه و عفونت در

نمونههاي آسيبشناسي ممکن است ناشي از آزاد شدن واسطههاي شيميايي از لکوسيتهاي پليمورفونوکلئر و

پلاکتها باشد که ميتواند سبب کاهش تعداد اين سلولها در گردش خون گردد. بنابراين ممکن است رابطهاي بين شدت

بيماري زجر تنفسي نوزادان و تعداد لکوسيتهاي پليمورفونوکلئر و پلاکتها در گردش خون اين بيماران وجود داشته

باشد. هدف از اين مطالعه مقطعي، تعيين ارتباط بين شدت بيماري زجر تنفسي و تعداد پلاکتها و لکوسيتها در گردش

خون محيطي در 5 روز اول تولد بود که بدين منظور، نوزاداني با تشخيص سندرم ديسترس تنفسي که در سال

1377 در بخش مراقبت ويژه بيمارستان شهيد اکبرآبادي بستري شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. نوزاداني

که دچار پاره شدن زودرس پردههاي جنيني، سپتيسمي و کاهش رشد داخل رحمي بودند، يا دچار بلع مايع حاوي

مکونيوم شده يا مادران آنها دگزامتازون دريافت کرده بودند به علت تأثير اين عوامل روي پلاکتها و

پليمورفونوکلئرها، از مطالعه کنار گذاشته شدند. بدين ترتيب 66 نوزاد نارس و بيمار انتخاب شدند که بر حسب نياز

يا عدم نياز به دستگاه تنفس مصنوعي به 2 گروه شديدو متوسط يا خفيفتقسيم شدند. 29 نوزاد مبتلا به نوع

56 %). ميانگين تعداد پلاکتها در 5 روز اول تولد / 43 %) و 37 نوزاد مبتلا به نوع متوسط يا خفيف بودند( 06 / شديد ( 93

108051 و در بيماران گروه متوسط يا خفيف 223527 بود که طبق آزمون آماري / در بيماران گروه شديد 7

اختلاف معنيداري بين 2 گروه وجود داشت ميانگين و انحراف معيار لکوسيتهاي Pvalue<0/ و 00001 T=0/7222

1130 و در گروه متوسط يا / 2695 و 13 / پلي مورفونوکلئر در 5 روز اول تولد در بيماران مبتلا به نوع شديد 21

Pvalue<0/ و 000001 T=7/ 1507 گزارش شد که بر اساس نتيجه آزمون آماري 84289 / 5324 و 72 / خفيف 59

اختلاف معنيداري بين 2 گروه مورد مطالعه مشاهده گرديد. به صورت يک نتيجهگيري کلي ميتوان گفت که بين

شدت سندرم ديسترس تنفسي در نوزادان و تعداد سلولهاي پلي مورفونوکلئر و پلاکتهاي در گردش خون ارتباط

معکوسي وجود دارد.

کليدواژهها: 1 سندرم ديسترس تنفسي 2 نوزادان نارس زير 37 هفته 3 پلاکت

4 پليمورفونوکلئر

استاديار بيماريهاي کودکان، فوق تخصص نوزادان، بيمارسان شهيد اکبرآبادي، خيابان مولوي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران(*مولف (I

مسئول).

استاديار بيماريهاي کودکان، فوق تخصص نوزادان، بيمارستان امام حسين، خيابان نظامآباد، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، ايران، (II

تهران.

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

بررسي ارتباط بين شدت سندرم زجر تنفسي دکتر نسترن خسروي و دکتر ميترا رادفر

204 مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران سال دهم/ شماره 34 / تابستان 1382

60 % مواردي که سن بارداري کمتر از - اين بيماري در 80

10 % مواردي که سن بارداري بين - 28 هفته است و در 15

.( 32-36 هفته است اتفاق ميافتد( 1و 2

ميزان بروز آن در نوزادان مادران ديابتي، زايمان

زودرس (قبل از 37 هفته)، سزارين، چندقلويي، وضع حمل

سريع، نوزادان پسر و سفيدپوست، تاريخچه ابتلاي نوزادان

قبلي و آسفيکسي بيشتر است.

علت اصلي اين بيماري کمبود سورفاکتانت و افزايش

کشش سطحي آلوئولهاي ريه نوزادان نارس ميباشد که

موجب اختلال در ظرفيتهاي عملي باقي مانده و افزايش

تمايل ريهها به آتلکتازي و کلاپس ميگردد و با وجود

خونرساني به آلوئولها هيپوکسي ايجاد ميشود.

علائم باليني بلافاصله يا چند ساعت پس از تولد شروع

شده و شامل ديسترس تنفسي، ناله کردن، سيانوز

پيشرونده و اسيدوز ميباشد.

صداهاي تنفسي کاهش يافته و کيفيت توبولار پيدا

ميکنند و در سمع ريه رالهاي ظريف در قاعده ريهها

شنيده ميشود.

در راديوگرافي، کاهش هواي ريهها و انفيلتراسيون

مشاهده airbronchogram رتيکولوگرانولار و نماي

ميگردد. نشانهها طي 3 روز به بيشترين حد رسيده و پس

از آن بتدريج بهبود مييابند.

درمان شامل استفاده از اکسيژن بر حسب شدت بيماري

با هود اکسيژن يا ونتيلاسيون مکانيکي، تزريق

سورفاکتانت، اصلاح اسيدوز و اقدامات حمايتي ديگر

ميباشد.

مرگ و مير ناشي از اين بيماري بيش از 10 % موارد است

.(1- که اغلب در اثر خونريزي و عفونت ريه ميباشد( 4

پاسخ التهابي ريهها مهمترين عامل در ايجاد عارضه مهم

اين بيماري يعني ديسپلازي برونکوپولمونري ميباشد. اين

التهاب توسط افزايش فعاليت لکوسيتهاي پلي مورفونوکلئر و

ماکروفاژهاي آلوئولر در بافت بينابيني ريه و راههاي هوايي

کوچک مشخص ميشود. لکوسيتهاي فعال شده با ترشح

راديکالهاي آزاد اکسيژن، متابوليتهاي اسيد آراشيدونيک و

آنزيمهاي پروتئوليتيک باعث صدمه و تخريب ريه و ايجاد

.( ديسپلازي برونکوپولمونري ميشوند( 5

پلاکتها در آلوئولهاي اين نوزادان در پاسخ به ترومبين،

ترشح ميکنند که در اثر فعاليت مسير A ترومبوکسان 4

سيکلواکسيژناژ ايجاد شده و خيلي سريع به ترومبوکسان

تبديل ميشود. اين ماده بطور مشخص سبب انقباض B2

عروقي ريه و تجمع و چسبيدن لکوسيتها به اندوتليوم ريه و

در نتيجه اختلال عمل ريهها در نوزادان با سندرم ديسترس

.( تنفسي ميگردد( 6و 7

در مطالعهاي که در سال 1997 در آمريکا در بيمارستان

صورت گرفت مشاهده شد که تعداد Beatrix کودکان

پلاکتها و لکوسيتهاي پلي مورفونوکلئر خون محيطي در

شديدتري (RDS) نوزاداني که سندرم ديسترس تنفسي

و RDS داشتند، پايينتر بود و ارتباط معکوسي بين شدت

تعداد اين سلولها در خون محيطي وجود داشت که احتمالاً

همين مسئله باعث بروز خونريزي و عفونت و مرگ در آنها

يا صدمه به ريه و ايجاد ديسپلازي برونکوپولمونر

ميشود( 5و 7). به همين دليل ما نيز تصميم گرفتيم تا

مطالعهاي در بيمارستان شهيد اکبرآبادي روي نوزادان

نارسي که سندرم ديسترس تنفسي داشتند انجام داده و

و تعداد لکوسيتهاي پلي RDS ببينيم آيا بين شدت

مورفونوکلئر و پلاکتهاي موجود در گردش خون محيطي

ارتباطي وجود دارد يا خير.

روش بررسي

اين مطالعه، به صورت مقطعي روي نوزاداني که سندرم

زجر تنفسي داشتند، صورت گرفت و طي آن تمام نوزاداني

که با تشخيص سندرم زجر تنفسي در بخش مراقبتهاي

ويژه بيمارستان شهيد اکبرآبادي در طي سال 1377 بستري

شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند.

تشخيص سندرم بر اساس علائم کلينيکي شامل تعداد

و (ABG) تنفس، الگوي تنفس، گازهاي خون شرياني

همچنين استفاده از هود اکسيژن و دستگاه تنفس مصنوعي

بود.

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

بررسي ارتباط بين شدت سندرم زجر تنفسي دکتر نسترن خسروي و دکتر ميترا رادفر

2 0 سال دهم/ شماره 34 / تابستان 1382 مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران 5

در اين مطالعه 66 نوزاد مبتلا به سندرم زجر تنفسي،

براي بررسي انتخاب شدند و نوزادان براساس علائم

کلينيکي، آزمايشگاهي و نياز به هود اکسيژن يا دستگاه

تنفس مصنوعي به 2 گروه شديد و متوسط يا خفيف تقسيم

شدند.

نوزاداني که تاکيپنه و ديسترس تنفسي شديد داشته و

نياز به دستگاه تنفس مصنوعي داشتند در گروه شديد و

نوزاداني که تاکيپنه و ديسترس تنفسي خفيف داشته و نياز

به هود اکسيژن داشتند، در گروه متوسط يا خفيف قرار

گرفتند.

در هر دو گروه، طي 5 روز اول زندگي آزمايشهاي انجام

شده و تعداد پلاکتها و لکوسيتها ثبت گرديد.

نوزاداني که دچار پاره شدن زودرس پرده جنيني،

سپتيسمي، کاهش رشد داخل رحمي و بلع مايع

آمنيوتيک شده بودند يا مادران آنها دگزامتازون دريافت

کرده بودند، به علت تأثير اين عوامل روي تعداد پلاکتها و

لکوسيتها کنار گذاشته شدند.

همچنين بيماراني که طي 5 روز اول تولد با رضايت

شخصي والدين مرخص شده يا فوت کرده بودند از مطالعه

خارج شدند.

از 66 نمونه مورد پژوهش، 41 بيمار پسر و 25 بيمار

دختر بودند که در پسران 18 بيمار مبتلا به نوع شديد

بيماري( 44 %) و 23 بيمار مبتلا به نوع خفيف يا

متوسط( 56 %) بودند.

در دختران بيمار نيز 11 مورد مبتلا به نوع شديد بيماري

%44 ) و 14 مورد به نوع خفيف يا متوسط بيماري مبتلا )

.(% بودند( 56

در هر دو گروه تعداد پلاکتها و لکوسيتها در طول 5 روز

توسط (Cell counter) اول با روش شمارش سلولي

دستگاههاي اتوماتيک تعيين شد.

در هر مورد ميانگين و انحراف معيار محاسبه و در

مورد معنيدار بودن ارتباط بين کاهش تعداد پلاکتها و

لکوسيتها با شدت بيماري در هر دو گروه، شاخص آماري

اندازهگيري گرديد. T

نتايج

از آنجائيکه اين سندرم در نوزادان با وزن و سن حاملگي

پايينتر بيشتر ديده ميشود، نوزادان از نظر وزن به 3

گروه وزني(جدول شماره 1) و بر حسب سن حاملگي نيز به 3

.( گروه تقسيم شدند(جدول شماره 2

همان طور که در جدول شماره 1 نشان داده شده است،

1500- نوزادان به 3 گروه وزني زير 1500 گرم، بين 2500

گرم و بيش از 2500 گرم تقسيم شدند وزن حداقل 930 گرم

و وزن حداکثر 3100 گرم بوده است.

شدت بيماري در نوزادان با وزن تولد کمتر، بيشتر بود.

و رابطه شدت سندرم زجر تنفسي و وزن تولد پايينتر در

دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنيداري با هم

.(P=0/ و 0073 T=2/ داشتند( 7677

جدول شماره 1- توزيع فراواني وزن نوزادان در 2 گروه مورد مطالعه

شديد متوسط يا خفيف جمع

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد RDS شدت

وزن نوزاد

100 20 45 9 55 کمتر از 1500 گرم 11

100 36 66/66 20 44/44 16 1500-2500

100 10 80 8 20 بيشتر از 2500 گرم 2

100 66 56/06 37 43/93 جمع 29

2044/32 1695/ ميانگين 69

528/22 480/ انحراف معيار 5

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

بررسي ارتباط بين شدت سندرم زجر تنفسي دکتر نسترن خسروي و دکتر ميترا رادفر

206 مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران سال دهم/ شماره 34 / تابستان 1382

طبق جدول شماره 2، نوزادان از نظر سن به 3 گروه

34 هفته تقسيم شدند. - 30 هفته و 37 - 26-29 هفته، 32

حداقل سن حاملگي در جامعه مورد پژوهش 26 هفته و

حداکثر 37 هفته بود و بطور کلي در حاملگيهاي با سن

پايين سندرم زجر تنفسي شدت بيشتري داشت و اختلاف

معنيداري در مورد ارتباط شدت بيماري و سن حاملگي

T=2/ کمتر در هر دو گروه مورد مطالعه مشاهده شد( 5751

.(P=0/ و 012341

طبق جدول شماره 3 نوزادان از نظر تعداد پلاکت

،67000- در 5 روز اول تولد به 3 گروه 149999

310000 تقسيم شدند در - 150000-229999 و 230000

نوزادان مورد مطالعه حداقل تعداد پلاکت 67000 و حداکثر

310000 بوده است و در موارد شديد بيماري تعداد پلاکتها،

کاهش بيشتري داشته است و اختلاف معنيداري در 2 گروه

.(P<0/ و 00001 T=11/ مورد مطالعه مشاهده شد( 72222

جدول شماره 4 نيز تعداد لکوسيتها را در 5 روز اول

زندگي نشان ميدهد که نوزادان از نظر لکوسيتها به 3 گروه

5801 ) تقسيم - 3651 ) و ( 8900 - 1400-3600 ) و ( 5800 )

شدند. حداقل تعداد لکوسيتها 1400 و حداکثر 8900 بوده

است.

در مواردي که شدت بيماري زجر تنفسي بيشتر بود،

تعداد لکوسيتهاي در گردش خون کاهش بيشتري داشته

است و اختلاف معنيداري در 2 گروه مورد مطالعه مشاهده

.(P<0/ و 000001 T=7/ شد( 84289

جدول شماره 2- توزيع فراواني سن بارداري در 2 گروه مورد مطالعه

شديد متوسط يا خفيف جمع

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد RDS شدت

سن بارداري به هفته

100 10 20 2 80 8 26-29

100 29 65/18 16 44/82 13 30-33

100 27 70/38 19 29/66 8 34-37

100 66 56/06 37 43/93 جمع 29

32/81 31/ ميانگين 14

2/53 2/ انحراف معيار 72

جدول شماره 3- توزيع فراواني متوسط تعداد پلاکتها در 5 روز اول تولد در 2 گروه مورد مطالعه

شديد متوسط يا خفيف جمع

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد RDS شدت

ميانگين تعداد پلاکت

100 27 3/70 1 96/30 26 67000-149999

100 22 86/37 19 13/63 3 150000-229999

100 17 100 17 0 0 230000-310000

100 66 56/06 37 43/93 جمع 29

223527 108051/ ميانگين 7

40607/36 385487/ انحراف معيار 5

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

بررسي ارتباط بين شدت سندرم زجر تنفسي دکتر نسترن خسروي و دکتر ميترا رادفر

2 0 سال دهم/ شماره 34 / تابستان 1382 مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران 7

در مورد پلاکتها ميانگين و انحراف معيار در گروه مبتلا

3854 و در / 108051 و 75 / به زجر تنفسي شديد به ترتيب 7

گروه مبتلا به زجر تنفسي خفيف يا متوسط 223527 و

40607/36 بوده است.

در دو گروه مورد مطالعه اختلاف T آزمون آماري

معنيداري را از نظر تعداد پلاکتهاي در گردش خون نشان

محاسبه Pvalue<0/ 11/7222 و 000001 T داد. مقدار

گرديد.

در مورد لکوسيتهاي پلي مورفونوکلئر ميانگين و انحراف

معيار در گروه مبتلا به نوع شديد بيماري به

1130 و در گروه مبتلا به نوع / 2695 و 13 / ترتيب 21

1507 بوده / 5324 و 72 / متوسط يا خفيف بيماري 59

است.

در مورد دو گروه مورد مطالعه انجام T آزمون آماري

به دست P-value<0/ 7 و 000001 / شد که مقدار آن 84289

آمد به اين ترتيب اختلاف معنيداري از نظر تعداد

لکوسيتهاي پلي مورفونوکلئر در 2 گروه مورد مطالعه

وجود داشت.

ما در اين مطالعه به اين نتيجه رسيديم که هر چه شدت

زجر تنفسي نوزادان بيشتر باشد، تعداد لکوسيتهاي پلي

مورفونوکلئر و پلاکتهاي در گردش خون آنها در 5 روز اول

تولد کاهش بيشتري خواهد داشت.

بحث

20 تا / سندرم ديسترس تنفسي در سال مشکل 000

% 30/000 هزار نوزاد نارس در آمريکا ميباشد و حدود 1

حاملگيها را دچار عارضه ميکند( 7). تقريباً 50 % اين

26 هفته متولد ميشوند و کمتر - نوزادان با سن حاملگي 28

30 هفته حاملگي ديده - 20 % آنها در سن 31 - از 30

.(1- ميشوند( 4

نبودن سورفاکتانت سبب آتکلتازي پيشرونده در آلوئولها

و اختلال در ونتيلاسيون ميشود و در اثر اکسيژناسيون

سيانوز، اسيدوز تنفسي و متابوليک و افزايش مقاومت

عروق ريه رخ ميدهد و شنتهاي راست به چپ در سطح ريه

و قلب ايجاد ميگردد.

علائم کلينيکي علائم نياز به اکسيژن است و در

و airbronchogram ، راديوگرافي ريه، آتکلتازي

انفيلتراسيون منتشر رتيکولوگرانولر ديده ميشود. مرگ و

مير ناشي از اين بيماري پيشرونده در اثر خونريزي و

عفونت ريه و پاسخ التهابي ريهها مهمترين عامل در ايجاد

عارضه مهم اين بيماري بنام ديسپلازي برونکوپولمونر

.( 3و 8 ،2 ، ميباشد( 1

اين التهاب توسط افزايش فعاليت لکوسيتهاي پلي

مورفونوکلئر و ماکروفاژهاي آلوئولر در بافت بينابيني ريه

و راههاي هوايي کوچک مشخص ميشود.

در 5 روز اول تولد در 2 گروه مورد مطالعه PMN جدول شماره 4- توزيع فراواني متوسط ميانگين تعداد

شديد متوسط يا خفيف جمع

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد RDS شدت

PMN ميانگين تعداد

100 29 13/80 4 86/20 25 1400-3600

100 24 87/50 21 12/50 3 3601-5800

100 13 92/31 12 7/69 1 5801-8900

100 66 56/06 37 43/93 جمع 29

5324/59 2695/ ميانگين 21

1507/72 1130/ انحراف معيار 13

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

بررسي ارتباط بين شدت سندرم زجر تنفسي دکتر نسترن خسروي و دکتر ميترا رادفر

208 مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران سال دهم/ شماره 34 / تابستان 1382

لکوسيتهاي فعال شده توسط ترشح راديکالهاي آزاد

اکسيژن، متابوليتهاي اسيد آراشيدونيک، آنزيمهاي

پروتئوليتيک و الاستاز باعث صدمه و تخريب ريه و ايجاد

.( ديسپلازي برونکوپولمونري ميگردند( 6و 7

ماکروفاژهاي فعال شده در آلوئولها، سبب ترشح

و سيتوکين مثل اينترلوکين 1 و 8 C کمپلمان 5 ،B لکوترين 4

شده که همه اين a5(TNF) و تومور نکروزيس فاکتور

عوامل سبب تجمع مايع در ريهها و افزايش خطر بروز

.( 7و 8 ، ديسپلازي برونکوپولمونر ميگردند( 6

پلاکتها در آلوئولهاي اين نوزادان در پاسخ به ترومبين،

ترشح ميکنند که در اثر فعاليت مسير A ترومبوکسان 2

سيکلواکسيژناز ايجاد شده و خيلي سريع به ترومبوکسان

تبديل ميشود. B2

اين ماده بطور مشخص سبب انقباض عروق ريه و تجمع

و بهم چسبيدن غير قابل برگشت پلاکتها و تجمع و چسبيدن

لکوسيتها به اندوتليوم ريه ميگردد و اختلال عمل ريهها را

.( در نوزادان با سندرم ديسترس تنفسي ايجاد ميکند( 5و 7

1993 در دانشگاه - در مطالعهاي که بين سالهاي 1994

آمريکا صورت گرفت، مشاهده شد که تعداد Groningen

پلاکتها و لکوسيتهاي پلي مورفونوکلئر خون محيطي در

شديدتري (RDS) نوزاداني که سندرم ديسترس تنفسي

دارند، پايينتر است و ارتباط معکوسي بين شدت بيماري و

تعداد اين سلولها در خون محيطي وجود دارد.

احتمالاً همين مسئله باعث بروز خونريزي، عفونت و

مرگ يا صدمه به ريه و ايجاد ديسپلازي برونکوپولمونر

ميشود( 7). همچنين بر اساس مطالب موجود در کتب مرجع

1) در زمينه شيوع زياد خونريزيهاي داخل - طب نوزادان( 4

آلوئولي در پاتولوژي ريه نوزادان مبتلا به زجر تنفسي و

افزايش ميزان عفونت در ريه آنها ميتوان چنين نتيجه گرفت

که کاهش پلاکتهاي در گردش خون به علت جذب اين

سلولها در ريه نوزادان بيمار است تا از اين طريق بدن

بتواند شدت بروز خونريزي را کاهش دهد. همچنين علت

کاهش لکوسيتها، در خون نوزادان، مهاجرت لکوسيتهاي

پليمورفونوکلئر گردش خون به ريه نوزادان بيمار وآزاد

نمون واسطههاي التهابي در اين مکان است. به صورت يک

نتيجهگيري کلي ميتوان گفت که هر چه بيماري زجر تنفسي

شديدتر باشد کاهش پلاکتها و لکوسيتهاي در گردش خون

سطحي بيشتر خواهد بود.

در مطالعه ما نيز، در 5 روز اول تولد، تعداد لکوسيتها و

پلاکتهاي گردش خون سطحي در نوزادان با سندرم

ديسترس تنفسي نوع شديد و متوسط يا خفيف بررسي شد

که در نوع شديد بيماري، کاهش اين سلولها در گردش خون

محيطي بيشتر بود.

اختلاف Pvalue و T با توجه به نتايج حاصل از آزمون

معنيداري بين دو گروه مورد مطالعه (شديد و نوع خفيف يا

متوسط) از نظر تعداد لکوسيتها و پلاکتها مشاهده گرديد.

بدين معني که هر چه شدت بيماري بيشتر باشد کاهش

اين سلولها در گردش خون محيطي بيشتر ميباشد.

دگزامتازون، به دليل جلوگيري از مهاجرت لکوسيتها به

محل ضايعه و ايجاد واسطههاي التهابي، در پيشگيري از

ايجاد زجرتنفسي در نوزادان نارس، نقش چشمگيري دارد.

منابع

1- Arvin Ann, Behraman RE., Kilegman RM.,

Nelson textbook of pediatrics, 16 th ed.,

Philadelphia, W.B.Saunders, 2000, PP: 274-

275.

2- Avroy A., Fanaroff, Ri d J Martin:

Neonatal perinatal medicine, Diseas of fetus and

infant, 7 th ed., London, Mostby, 2002, PP:

1001-1011.

3- Gordon B., Avery mary Ann fletcher

manizri G., Macdonald neonatology, 5 th ed.,

philadelphia, J.B.lippincott 1999, PP: 492-

496.

4- Julia A., Mcmillan atherine D., Deagelis

palph D., Feigin joseph B., Warshaw oski’s

pediatrics principls and practice, third ed,

Philadelphia, lippincott williams & wilkins,

1999, PP: 2195-2199.

5- Brus F., Vanoeverne W., Bambang oetomo

S., activation of circulating polymorphonuchear

leukocytes in preterm infants with sever

ldiopathic respiratory distress syndrome.

Pediatrics 1996, Vol 39(6): 456-463.

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

بررسي ارتباط بين شدت سندرم زجر تنفسي دکتر نسترن خسروي و دکتر ميترا رادفر

6- Brus F., Van oeverne W., Okken A.,

Activation of plasma clotting, Fibrinolytic and

kinin-kallikrein tem in preterm infants with

sever ldiopathic respiratory distress syndrome

pediatrics, 1994, Vol 36: 647-653.

7- Frank brus MD., Willem van oevern phd,

Albert okken MD., Number and activation of

circulation polymorphonuclear leukocytes and

platelets are associated with neonatal resipratory

distress syndrome severity, pediatrics, 1997, Vol

99(5): 672-680.

8- Arias Camsion JM., Avery GB., Bhuta T.,

Meta-analysis of dexamethasone therapy started

in the first 15 days of life for prevention of

chroniclung disease in preterm infants,

pediatrics, 1999, Vol 28(4): 167-168.

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

بررسي ارتباط بين شدت سندرم زجر تنفسي دکتر نسترن خسروي و دکتر ميترا رادفر

210 مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران سال دهم/ شماره 34 / تابستان 1382

RELATIONSHIP BETWEEN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME SEVERITY AND

CIRCULATING PLATELETES AND LEUKOCYTES IN THE 5 FIRST DAYS OF LIFE IN

PRETERM INFANTS

I II

*N. Khosravi, MD M. Radfar, MD

ABSTRACT

Respiratory distress syndrome is the most common cause of hospitalization in newborn that is mainly

appears in the preterm infants and had revers ratio with gestational age and weight. The main cause of this

disease is the surfactant dificiency that is lead to increased the alveolar surface tentionand it causes

atelectasis. The cause of extent incidence of pulmonay hemorrage and infection in pathological speciamen

maybe release of chemical mediators from polymorphonucloar leukocytes (PMNS) and platelets and this

can cause decreased of these circulating cells. Thus, there is relationship between severity of respiratory

distress syndrome (RDS) and circulating leucocytes and plateletes. The goal, of this cross-sectional study

was determine of association between severity of RDS and circulation leukocyte and platelets in the first 5

day of life. For this reason, newborn that hospitalized with respiratory distress syndrome in NICU in

akbarabadi hospital in 1998, have been choosen. Newborn with premature rupture of membrane, sepsis,

intrauterine growth retardation, meconium aspiration or neonates that theire mothers who recived

dexamethazone were omitted for effects of this agent on the circulating PMN and platlets. Thus, 66

preterm infants have been choosen and according to need to mechanical ventilation were divided to sever

and mild to moderate groups. 29 infants were in sever group (43.93%) and 37 infants in mild to moderate

group (56.06%). The average of the circulating platelets in first 5 days of life, in sever group was

108051.7 and in mild to moderate group was 223527, that according to statistic test. T=0.7222 and

Pvalue<0.00001 that is revealed meanfull difference between two groups. The average of the leucocytes

(PMNs) in first 5 days of life in sever group was between 2695.21 and 1130.13 and in mild to moderate

group was between 5324.59 and 1507.72. The result of the statestic test was T=7.84289 and

Pvalue<0.000001 that revealed meanful diffence in two groups. There is assosiation between severity of

respiratory distress syndrome in infants and circulatory PMN and platelets.

Key Words: 1) Respiratory distress syndrome 2) Preterm infant(<37W)

3) Platelets 4) Polymorphonuchlear

I) Assistant professor of Neonatalogy, AkbarAbadi Hospital, Molavi Ave, Iran University of Medical Sciences and Health

Services, Tehran, Iran(*Corresponding author).

II) Assistant professor of Neonatology, Emam Hosein Hospital, Shahid Behesh University of Medical Sciences and Health

Services, Tehran, Iran.

Archive of SID

www.SID.ir

  متن کامل مقاله :
 
مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری نوین
مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری نوین

 سندرم زجر تنفسي در نوزادان(ARDS)

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری نوین

 واگذاری نمایندگی

 مصاحبه مدیریت مرکز پرستاری نوین با اتاق خبر

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری نوین
صفحه اصلی | اخبار و اطلاعیه ها | درباره شرکت | پیوندها | گالری تصاویر | تجهیزات پزشکی | مراکز طرف قرارداد | تازه های پزشکی | معرفی پزشکان | معرفی خدمات | معرفی مقالات |
 بخش استخدام
| پرسش و پاسخ | اخبار دیگر سایت ها | تماس با ما
. کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز پرستاری نوین می باشد